O2 porušil zákon 127/2005 Sb.

16. února 2012
Včera jsme v souvislosti se snížením FUP u předplaceného Mobilního internetu upozornili na právo uživatelů požadovat vrácení peněz. Hlubší zkoumání i vaše reakce pod včerejším postem na Facebooku odhalily další skutečnosti. Uživatelé nebyli informováni vůbec, natož pak 1 měsíc před nabytím platnosti změny.


Jak by to mělo být?
O2 včera snížilo FUP z 500 MB na 100 MB. To fakticky znamená pětinásobné zdražení jednotky dat. Slušná společnost přinucená okolnostmi k tak nepopulárnímu kroku by zákazníkům důvody svého jednání věcně vysvětlila, omluvila se a nabídla jim možnost odstoupení od smlouvy včetně vrácení peněz. Ne tak O2, které podstatnou změnu v podmínkách služby provedlo bez řádného upozornění spotřebitelů a jako komunikační strategii tiskový mluvčí Hany Farghali zvolil bagatelizaci.

Přístup operátorů k zákazníkům v minulosti kritizoval i předseda rady ČTÚ Pavel Dvořák, který si však stěžoval na nedostatečnou oporu v Zákoně o elektronických komunikacích. Od 1. ledna 2012 však platí jeho novelizovaná verze.

Co operátorovi ukládá zákon?
Tohle bude trochu nezáživná pasáž, ale citace zákona je zcela na místě. Vybíráme podstatné:

§ 63 Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací

(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen zpřístupnit informace o svých službách. Úřad může prováděcím právním předpisem stanovit způsob a rozsah povinnosti informovat

c) účastníky o jakékoliv změně podmínek omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání,

(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této změně účastníka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.

Zákon tak operátorům ukládá přesně to, co by udělala každá slušná společnost. Jak ale nazvat společnost, která nejenže nejedná se zákazníky slušně, ale dokonce porušuje zákon? O2?


Jaké jsou sankce?

§ 118 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že

q) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro koncové uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
r) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
u) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,

(21) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13 písm. i) až l) nebo odstavce 14 písm. j) až z),


Co by měl udělat ČTÚ?
Český telekomunikační úřad je tak poprvé v situaci, kdy už se nemůže vymlouvat a musí začít jednat. V praxi to znamená zahájit se společností Telefónica O2 správní řízení pro porušení § 63 a § 118 zákona 127/2005 Sb. Výsledkem by mělo být uložení pokuty pro spáchání správního deliktu ve výši do 10 miliónů Kč.

Pavel Dvořák tak má jedinečnou možnost rychlým a rázným jednáním poprvé za dobu svého působení v čele rady ČTÚ naplnit § 5 ZoEK:

(3) Úřad dále prosazuje zájmy koncových uživatelů zejména tím, že při své činnosti
b) zajišťuje v souladu s ustanoveními tohoto zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,


Uvidíme...
 1. Anonymní

  jak uz mame natrenovano - napsat na podatelna@ctu.cz

 2. Anonymní

  Otázka je, jestli to má smysl. Já už dostal odpověď od UOHS a byly to standartní bláboly. Třebas:
  V současné době Úřad nezjistil indicii, na jejímž základě by bylo možno usuzovat na uzavření
  zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž.

  nebo:
  Úřadem provedenou analýzou bylo především zjištěno, že trhy jsou až na výjimky národní.
  Chování na jednom trhu určitým způsobem neprokazuje koluzi (zjednodušeně řečeno kartel)
  na jiném geografickém trhu. Na každém z těchto trhů v rámci Evropského hospodářského prostoru
  je odlišná kvalita soutěžního prostředí, počet jednotlivých hráčů i chování spotřebitelů, tomu pak
  odpovídá i cenová politika konkurentů. Spotřebitelé v ČR jsou ve srovnání se zahraničím značně
  konzervativní a mají tendenci často se spokojit i s horšími podmínkami, aniž by například měnili
  tarif či operátora.

 3. Anonymní

  Jako spotřebitel musím použít to, co je k dispozici a na co mám peníze. Já jako čech musím jen čekat na japonského asi pátého operátora, který by nabízel různou kvalitu připojení za různé ceny, tudíž pouze rychlost místo FUPu, kde objem dat naní předmětem podnikání a vlastně tak včichni čeští operátoři operují s daty, která jsou veřejně dostupná a bezplatná !!! zdeniosek a raději jako anonym