Vylepšil ČTÚ podmínky aukce?

10. července 2012
Na státní svátek 5. července 2012, jako by ani nestál o publicitu, ČTÚ zveřejnil vypořádání připomínek k podmínkám aukce. Jak se dalo předpokládat, úřad nenašel odvahu k žádnému razantnějšímu kroku proti oligopolu. Dokonce se do podmínek dostala i jedna nová, která oligopolní rozdělení trhu přímo podporuje a v konečném důsledku může způsobit podstatné snížení výnosu státu z aukce.

Kompletní dokument s vypořádáním připomínek najdeš zde. Je to 170 stran obtížně čitelného textu plného odkazů na vypořádání jiných připomínek.


Jak dopadly naše návrhy?
Z pěti námi navržených připomínek byla akceptována jediná. Takový výsledek jsme očekávali, protože námi navržené změny vyžadovaly odvahu a chuť ČTÚ i vlády oligopol skutečně rozbít. Ukazuje se ale, že dříve uzavřené licenční smlouvy jsou pro stát velmi nevýhodně formulované a úřad nemá nástroje na skutečně efektivní správu rádiového spektra. V takové situaci by mohl nastoupit výměnný obchod, podobně jako ve Francii nebo Polsku. Jenže to by vyžadovalo na pozici předsedy rady ČTÚ osobnost nezatíženou starými známostmi a jánabráchizmem. Osobnost s odvahou nabídnout operátorům za jejich ústupky pro obě strany přijatelné výhody.


Vyhrazení 2x10 MHz v pásmu 800 MHz pro nového operátora - zamítnuto
Z vyjádření ČTÚ k často pokládané připomínce citujeme: "V pásmu 800 MHz je dostatečné množství rádiových kmitočtů pouze pro vznik tří plnohodnotných mobilních sítí. ... V souladu s vypořádáním připomínky 3-004 Úřad uvádí, že přistoupil k nastavení společného spektrálního limitu pro pásmo 800 MHz a 900 MHz, který zohledňuje již držené kmitočty v pásmu 900 MHz."

Společný spektrální limit komentujeme v závěru textu.


Redistribuce v pásmu 1800 MHz - zamítnuto
Odvážný návrh na redistribuci pásma 1800 MHz a spojení malých bloků B2 a B3 do jednoho celistvého bloku úřad zamítl s odůvodněním:

"Změna přídělů v pásmu 1800 MHz směřující k refarmingu tohoto pásma záleží na strategii a rozhodnutí držitelů přídělů rádiových kmitočtů v tomto pásmu. Úřad nepovažuje za vhodné podmiňovat konání výběrového řízení refarmingem v tomto pásmu za situace, kdy je k dispozici jeden celistvý blok umožňující provozování plnohodnotné mobilní sítě.

Úřad uvádí, že na žádost držitelů jednotlivých bloků rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz je připraven vyhovět odůvodněným žádostem o změnu přídělu směřujících k refarmingu tohoto pásma."

Nepřekvapí, že si úředníci pletou redistribuci s refarmingem, který na žádost O2 a T-Mobile již provedli a kteréžto rozhodnutí umožnilo spuštění první pokusné LTE sítě v Česku. Úřad prostě na provedení redistribuce nemá nástroje a proto ČTÚ malé bloky B2 a B3, které jsou pro případného nového operátora nezajímavé, raději přihraje stávajícím operátorům.


Návrh na změnu rozvojových kritérií - zamítnuto
Tohle asi není třeba obsáhle komentovat. O2 a T-Mobile si již cestu k obejití rozvojových kritérií našli - v podobě refarmingu již přidělených frekvencí. To jim umožní pokrývat lukrativní města technologií LTE na 1800 MHz. Okresy ve skupině A se po prodloužení lhůty pro pokrytí a možnosti započtení UMTS dočkají LTE nejdříve za pět let! 

Zamítnut byl i návrh zvýšit prioritu pokrytí dálničních a železničních tras. A tak i přes statečná slova premiéra Petra Nečase stát ve skutečnosti nemá žádný zvláštní zájem na pokrytí hlavních silnic a železnic.


Návrh na zavedení asymetrických termičnačních poplatků - zamítnuto
I když to tak nevypadá, myšlenku asymetrických terminačních poplatků úřad zcela neodmítl.

"Problematika terminačních poplatků je dle platné legislativy řešena na základě výsledku analýzy trhu číslo 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Výše a symetričnost, případně asymetričnost terminačních poplatků vyplývá z této analýzy. V okamžiku, kdy na trhu dojde k podstatné změně podmínek vytvořením nové veřejné mobilní telefonní sítě nebo sítí, předpokládá Úřad provedení nové analýzy tohoto trhu, která zohlední aktuální podmínky na tomto trhu. V současné době nelze předjímat parametry případné nové sítě nebo sítí, jako např. rozsah nabytých kmitočtů, rozsah a typ nabízených služeb, nákladovou strukturu, apod."

Odmítá ji ale zahrnout do podmínek aukce, což může mít negativní vliv na kalkulace potenciálních investorů. Nemohou se totiž na jinde běžný nástroj na podporu vyšší konkurence na trhu spolehnout.


Národní roaming a stanovení ceny - akceptováno
Národní roaming a stanovení jeho ceny byl terčem patrně největšího počtu připomínek a ČTÚ změny provést prostě musel. Výsledek je jednoznačně krokem správným směrem.Spektrální limit pro pásma 800 a 900 MHz
Nově formulovaná podmínka spektrálního limitu pro pásma 800 a 900 MHz je patrně nejkontroverznější provedenou změnou. Jak ukazuje text Jiřího Peterky - Vláda k ČTÚ: dveře pro čtvrtého operátora otevřete ještě více, lze se na tento krok dívat z různých úhlů a pro pořádek připomeňme, že původní spektrální limit byl 2x15 MHz pro pásmo 800 MHz.

"Proto ČTÚ vyhověl připomínkám a zavedl společný limit 2×22,5 MHz pro pásmo 800 a 900 MHz. Nikoli 2×20 MHz za obě pásma, jak bylo navrhováno v některých připomínkách, protože to by zase více omezilo stávající hráče, kvůli velikosti jejich přídělů v pásmu v pásmu 900 MHz: Telefónica a T-Mobile by pak v pásmu 800 MHz mohli získat nejvýše 2 × 5MHz písma, a pouze Vodafone by měl šanci dosáhnout na 2 × 10 MHz."

Obáváme se, že nový spektrální limit plní úplně jinou funkci než jakou v něm vidí Jiří Peterka. Ve skutečnosti totiž vede k naprostému rozdělení pásma 800 MHz rovným dílem mezi stávající operátory. Už dopředu je všem třem jasné, že můžou získat maximálně 2x 10 MHz, na každého z nich se dostane a soutěžit budou pouze s případným novým investorem. Vzhledem k tomu, kolik si za posledních 10 let v Česku narýžovali,  pro ně bude hračkou přeplatit sebesilnějšího investora. A pokud investoři pásmo 800 MHz vyhodnotí jako zbytné, bude to automaticky znamenat i nižší výnos státu z aukce. Vzájemná konkurence stávajících operátorů je totiž spektrálním limitem zcela vyloučena.


Promarněná šance
Právě spektrální limit 2x 22,5 MHz pro pásma 800 a 900 MHz lze jednoznačně považovat za zcela promarněnou šanci. V podobné situaci (aukce frekvencí 2100 MHz) francouzský ARCEP našel odvahu stanovit podmínky, které dva ze stávajících operátorů vedly k uvolnění 2x 2,5 MHz v pásmu 900 MHz výměnou za jednu z pěti výhod dle výběru operátora. Takto získaných 2x 5 MHz pak bylo bonusem pro nového operátora - Free Mobile.

Přidej prodloužení lhůty pro pokrytí z 5 na 7 let. To je nárůst 40%!
Přidej možnost započtení UMTS sítí do splnění rozvojových kritérií, byť jen na 5 let.
Přidej úsměvné rozšíření frekvencí pro nového operátora z 2x 15 MHz na 2x 15,6 MHz.

Tak v praxi vypadá naplnění slov premiéra Petra Nečase: "Vláda má velký zájem na tom, aby v České republice bylo skutečně plnohodnotné konkurenční prostředí."

Není postup aplikovaný ve Francii lékem i pro Česko? 
Najde ministr Martin Kuba a vláda Petra Nečase odvahu k nápravě? 
Nebo zůstane jen u slibů a proklamací pro voliče?
Štítky: