Potvrzeno. Operátoři nekale kooperují

15. prosince 2012
Včera ČTÚ zveřejnil Měsíční monitorovací zprávu za listopad. Poprvé oficiálně jsou publikovány závěry vyplývající z Analýzy trhů RT-8. Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone se na našem trhu dopouštějí tacitní koluze.

Citujeme ze zprávy:

... relevantní trh není dostatečně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

ČTÚ v představeném návrhu analýzy dále konstatuje, že velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích vykazuje znaky, jež umožňují rozvoj tacitní koluze (tedy takové formy kolektivní dominance, kdy oligopolisté neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale postupují ve vzájemné shodě, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější, než mezi sebou soutěžit). Podle prezentovaných závěrů disponují soutěžitelé Telefónica, T-Mobile a Vodafone společnou významnou tržní silou.

Vzhledem k dlouhodobé neexistenci dohody o vzniku MVNO ČTÚ navrhuje uložení nápravných opatření pro velkoobchodní službu přístupu (zahrnující na základě věcného vymezení trhu jak přístup k hlasovým, tak i SMS i datovým službám) a pro službu originace volání ve veřejných mobilních telefonních sítích tak, aby byl zajištěn rozvoj soutěžního prostředí.

Potvrdily se tak zprávy, které publikoval server iHned.cz - ČTÚ se chystá obvinit operátory z tajného souručenství.

Termín tacitní koluze je poměrně neznámý a proto jsme zapátrali po jeho českých významech. Česká Wiki mlčí, proto se spokojíme s anglickou definicí - tacit collusion. Do češtiny je tento termín překládán jako tajná nekalá kooperace, dohoda či koluze. Koluzi slovník cízích slov popisuje  jako "tajné srozumění". Naše podmínky pak velmi přesně vystihuje věta v anglické definici:

Oligopolists usually try not to engage in price cutting, excessive advertising or other forms of competition.

Přesné jsou i pasáže z diplomové práce Zuzany Berné.

Koluze může nabývat i neformální podoby; zde hovoříme o tzv. tacitní dohodě, jejíž dnes nejrozšířenější formou je cenové vůdcovství. ... Jednání ve shodě má protisoutěžní účinky. V případě, že kartel funguje „efektivně“, zvyšuje tržní cenu a omezuje množství.

Zloperátoři se tacitní koluzí dopouštějí nekalosoutěžního jednání. A to by mělo velmi zajímat ÚOHS. Vzbudí konečně někdo tento dosud zbytečný úřad, který by měl na hospodářskou soutěž velmi přísně dohlížet?

Štítky: