Naše připomínky k podmínkám aukce

11. května 2012

Publikujeme původní verzi připomínek naší iniciativy. Pro podání na ČTÚ jsme byli nuceni vcelku čtivou podobu přepracovat do předem definovaného formuláře s elektronickým podpisem. Inu, úřad jak se patří.Z naší analýzy podmínek vyplývá, že předložený návrh podmínek aukce obsahuje celou řadu nedostatků a chyb, které ve velké většině nahrávají oligopolu tří operátorů, poškozují spotřebitele i výnos státní pokladny z aukce a v konečném důsledku na telekomunikační trh nepřinášejí tolik potřebné zvýšení konkurence. Nedostatky vidíme především v těchto bodech:

1. V pásmu 1800 MHz došlo k vyhrazení části frekvenčního spektra do samostatného bloku výhradně pro nového operátora. Pokud je jedním z cílů aukce plně konkurenceschopný operátor, mělo by se v případě pásma 800 MHz postupovat stejně. Navíc hrozí, že navržené spektrální limity povedou k přímému "rozdělení" celého pásma 800 MHz mezi stávající operátory rovným dílem. Takový výsledek aukce je z hlediska zvýšení konkrurence na trhu vysoce nežádoucí a vede k dalšímu a dlouhodobému posílení pozic oligopolu. K obdobné situaci došlo v pásmu 2100 MHz a důsledky pro státní pokladnu i spotřebitele jsou dostatečně známé.

2. Návrh aukce v pásmu 1800 MHz povede k pohodlnému rozdělení bloků B2 a B3 mezi stávající operátory a opět k posílení jejich pozic. Spojením malých bloků B2 a B3 v jeden celek (redistribuce v pásmu 1800 MHz) bude možné investorům nabídnou mnohem zajímavější variantu: spojitý blok 2x 9,8 MHz.

3. Návrh rozvojových kritérií v pásmu 800 MHz na pokrytí okresů skupiny A a B je pro nového operátora značně diskriminující a naopak silně nahrává stávajícím operátorům. Také další rozvojová kritéria je možné považovat za nelogická - pokrytí železničních a dálničnícho tras by mělo mít přednost před pokrytím okresů ze skupiny A.

4. Vágní formulace Závaku národního roamingu nahrávají cenovým manipulacím stávajících operátorů podobně jako je tomu při jednáních o vzniku MVNO. Investorům pak brání v kalkulaci návratnosti případné investice.

5. Podmínky aukce neobsahují dočasné zvýhodnění nového operátora pomocí asymetrických terminačních poplatků. Tato metoda byla v minulosti s úspěchem použita ke zvýšení konkurence na trzích v Rakousku, Velké Británii a naposledy i Francii. Pravidla EK takové zvýhodnění připouštějí - poslední zpráva o šetření EK ve věci asymetrických terminačních poplatků připouští asymetrii a šetří se pouze konkrétní výše poplatků.


Navrhujeme:

1. Odložit aukci kmitočtů na neurčito a připravit takové podmínky aukce kmitočtů, které skutečně povedou k podstatnému zvýšení konkurence na trhu mobilního volání.

2. V pásmu 1800 MHz je k dispozici celkem 2x25 MHz (zaokrouhleno). Navrhujeme připravit pravidla redistribuce v pásmu 1800 MHz, bloky B2 a B3 spojit do jednoho celistvého bloku 2x10 MHz. Investorům pak nabídnout blok 2x15 MHz a blok 2x10 MHz.

3. Účast v aukci kmitočtů podmínit souhlasem s redistribucí v pásmu 1800 MHz.

4. Vyhradit 2x10 MHz v pásmu 800 MHz výhradně pro nového operátora.

5. Z rozvojových kritérií v pásmu 800 MHz na pokrytí okresů skupiny A a B vyjmout nového operátora.

6. V rozvojových kritériích v pásmu 800 MHz změnit priority v odrážkách c) a d) a předřadit pokrytí železničních a dálničních tras před pokrytí okresů skupiny A.

7. Definici Závazku národního roamingu doplnit o mechanismus stanovení maximální ceny.

8. Podmínky aukce doplnit o asymetrické terminační poplatky ve prospěch nového operátora po časově omezenou dobu.


Věříme, že výše uvedené návrhy povedou ke zvýšení atraktivity aukce pro investory, vyššímu okamžitému výnosu pro státní pokladnu, vzniku nového operátora s širokým spektrem služeb, ke zvýšení konkurence na trhu mobilního volání a služeb a v neposlední řadě snížení cen pro drobné spotřebitele.


S úctou


Martin Frýdek
mluvčí občanské iniciativy
Nechceme předražené mobilní volání


Výzva pro příznivce naší iniciativy!
Máš elektronický podpis nebo datovou schránku a jsi ochoten poslat obsahově stejné připomínky svým jménem? Ozvi se na obratem na martin.frydek@gmail.com. Přepošleme kompletní znění připomínek na nezbytném formuláři i s návodem na nevelké změny. Nutno udělat dnes do 24:00!